TERMS & PRIVACY

1. Allmänt

Dessa användarvillkor (nedan ”Användarvillkoren”) gäller för användningen av tjänsterna på denna webbplats som innehas av WeFixo, organisationsnummer 901005-XXXX (”WeFixo”).

Genom kontoregistrering och användning av WeFixos tjänster godkänner användaren (kunden) att Användarvillkoren är bindande för användaren. Kunden godkänner även WeFixo Köpvillkor.

Vid kontoregistrering godkänner och intygar användaren även att:

  • All information som lämnas av användaren är korrekt,
  • WeFixos tjänster inte används för penningtvätt eller finansiering av terrorism,
  • Användaren är den verkliga förmånstagaren, dvs. användningen av WeFixos tjänster är enbart för personligt bruk.
  • Användaren är myndig och således har legal rätt att acceptera och bli bunden av Användarvillkoren samt att använda WeFixos tjänster, och
  • Användaren är medborgare/bosatt i Sverige eller EU.

2. Begränsning av användningen av WeFixos tjänster

WeFixos webbplats vänder sig inte till personer som är förbjudna av lagstiftningen i det land där de är bosatta, eller där de är medborgare i, från att använda tjänsten på WeFixos webbplats. Personer som är förbjudna att använda WeFixos tjänster eller som är tveksamma till om de får använda WeFixos tjänster ombeds vänligen att lämna webbplatsen.

Om WeFixo anser att tillhandahållandet av WeFixos tjänster kan strida mot WeFixos policys/villkor, lagstiftningen/andra regler i personens hemland/annat land eller utgöra särskild stor risk för penningtvätt, förbehåller sig WeFixo rätten att neka den personen åtkomst till WeFixos tjänster. WeFixo förbehåller sig även rätten att helt eller delvis begränsa åtkomsten till WeFixos tjänster om det lämpligen bör ske på grund av underhållsåtgärder eller av säkerhetsskäl. WeFixo garanterar inte att WeFixos tjänster alltid är tillgängliga.

3. Ansvarsbegränsning

Användning av WeFixos tjänster sker helt på användarens egen risk. WeFixo och dess innehållsleverantörer ansvarar inte i något fall för någon direkt eller indirekt skada, kostnad, förlust eller anspråk som kan uppkomma för användaren eller någon annan person i anledning av användningen av webbplatsens innehåll.

WeFixo ansvarar inte heller i förhållande till användaren eller mot tredje man för direkta eller indirekta skador såsom utebliven vinst eller inkomst. WeFixo ansvarar inte heller för annan skada orsakad av att innehållet på WeFixos webbplats på något sätt skulle vara felaktigt eller rentav helt uteblivit beroende på fel som ligger hos WeFixo, av någon av dess leverantörer eller på grund av helt andra skäl. Detta inbegriper alla fall där information kan bli fördröjd, visas felaktigt, med felaktiga värden eller helt uteblir samt fall där problem kan leda till störningar eller rentav till att hela webbplatsen upphör att fungera oavsett om det beror på tekniska eller andra skäl.

WeFixo har inget ansvar för leverantörer eller deras material, produkter eller tjänster som presenteras av WeFixo. WeFixo har inte heller något ansvar för framställning eller uppgift som härrör sig från WeFixos leverantörer eller för fel i deras produkt eller för dröjsmål från deras sida. Varken WeFixo eller webbplatsens innehållsleverantörer ansvarar för hur användaren väljer att använda den information som presenteras på webbplatsen. Användarens tillgång och användande av tjänsten sker helt på användarens egen risk.

WeFixo påminner om att handel av produkter är förenat med såväl stora möjligheter som risker. WeFixo ansvarar inte för det resultat som kan bli följden av att användaren på olika sätt nyttjar på webbplatsens presenterad information i egen handel. WeFixo bär inte heller i övrigt något ansvar för hur information som tillhandahålls genom WeFixo används eller tolkas.

4. Tillämplig lag

WeFixos webbplats och dessa Användarvillkor ska tolkas och tillämpas enligt svensk lag. Tvister som uppkommer på grund av Användarvillkoren eller annars på grund av användningen av denna webbplats ska uteslutande vara underkastade svenska domstolars jurisdiktion.

5. Användande av sajten och olovligt förfogande

Som besökare och användare av sajten accepterar du det faktum att det är otillåtet att använda alla former av robotar, spindlar, scrapers och andra automatiska verktyg (med undantag för större sökmotorer såsom Google, Yahoo! och motsvarande) utan ett skriftligt medgivande från vår sida. Du accepterar samtidigt att ej
1) vidta någon åtgärd som enligt vår bedömning orsakar en orimligt eller oproportionerlig stor börda på vår sajt;
2) ändra, återpublicera, kopiera, distribuera, mångfaldiga eller härleda arbeten från vår sajt till allmänheten;
3) aktivt eller maskinellt påverka eller störa åtkomst till eller funktionalitet på vår sajt.

6. Länk till tredje part

Om WeFixo tillhandahåller länkar till tredje parts webbplats, innebär en sådan länk inte en rekommendation eller en garanti från WeFixos sida beträffande de tjänster och produkter som tillhandahålls på eller via en sådan webbplats. All användning av sådana länkar sker på användarens risk och WeFixo är inte ansvarig för innehållet på, användningen av eller tillgängligheten till en sådan webbplats. WeFixo har inte kontrollerat sanningen, riktigheten, skäligheten, trovärdigheten eller fullständigheten beträffande innehållet på en sådan webbplats.

7. Force Majeure

WeFixo är befriat från skadeståndsskyldighet för skada som användaren kan lida på grund av händelse som beror på omständigheter utanför WeFixos kontroll, som explosion, eld, översvämning eller annan olyckshändelse, sabotage, krigshändelse, strejk eller annan arbetskonflikt och förändringar i lagar och bestämmelser eller annat agerande av myndighet. Förbehållet i fråga om strejk eller annan arbetskonflikt gäller även om WeFixo själv vidtar eller är föremål för sådana konfliktåtgärder.

Utöver vad som normalt förstås med händelser utanför WeFixos kontroll skall vidare anses en händelse som gör tillhandahållande av webbtjänsten mer kostsamt eller betungande för WeFixo jämfört med de ursprungliga förutsättningarna. WeFixo är inte heller skyldigt att i andra fall ersätta användaren för skada om WeFixo varit normalt aktsamt.

8. Hantering av personuppgifter

WeFixo lagrar alla personuppgifter i enlighet med tillämplig lag. Bevarandet av kundernas personuppgifter är även nödvändigt för att kunna uppfylla WeFixos åtaganden gentemot kunden, i syfte att kunna ge kunden den service som förväntas.

De personuppgifter som WeFixo behandlar är information som samlats in i samband med ID-verifiering, såsom kundnamn, adress, personnummer, medborgarskap, kontoinformation, transaktionsuppgifter samt sådan ytterligare personlig information som WeFixo samlat in i syfte att uppnå kundkännedom för verifiering. De är endast uppgifter som kunden frivilligt och medvetet lämnat vid registrering och kundverifiering som hanteras – inga övriga personuppgifter behandlas på något sätt.

Den kundinformation som samlas in är även nödvändig för att kunden ska kunna använda WeFixos tjänster på avsett sätt och för att vi ska kunna kommunicera med, och informera kunden om sådant som är av betydelse för kunden. Kundinformation som WeFixo bevarar och hanterar lämnas inte, ut till tredje part utan kundens samtycke. Undantag från detta görs dock i de fall då WeFixo enligt lag är skyldig att lämna ut uppgifter. Data som inte är direkt härledbar till person kan användas och överlåtas till tredje part i marknadsföring- eller andra liknande syften. För syftet att internutveckla WeFixos tjänster och IT-struktur kan vid tillfälle personuppgifter överlåtas till andra bolag inom WeFixo-koncernen och/eller till avtalspartners till dessa bolag.

All kommunikation till och från WeFixo som innehåller personlig konto- och lösenordsinformation krypteras innan sådan information skickas över Internet, i syfte att säkerställa att ingen obehörig person får tillgång till informationen. Registreringsprocessen sker över en krypterad förbindelse liksom all senare inloggning. All kontoinformation är placerad på säkra och krypterade avdelningar på vår webbtjänst. Ingen obehörig kan därför komma åt information om ett kundkonto. Vid inloggning verifieras kunden genom ett unikt användarnamn och lösenord som du använder på WeFixos webbtjänst.

9. Cookies

WeFixo använder sig av cookies för att tekniskt autentisera våra kunder och medlemmar efter inloggning. WeFixo har en ytterligare säkerhetsfunktion som terminerar autentiseringscookien. Efter 15 minuters inaktivitet på konto- och orderfunktionerna loggas kunden ut automatiskt. Cookies kan även förekomma i enstaka e-postutskick.

Viss annan information av mer generellt slag finns i vår ägo. Det är allmän information om t.ex. vilken internetoperatör som kunden använder, vilken webbläsare kunden har osv. Denna information avslöjar dock ingenting personligt om kunden. Detta är information som alla webbtjänster kan se om kunden och kundens utrustning när kunden besöker lika webbplatser.

WeFixo använder sig av ett statistikverktyg för att se och mäta trafikinformation på vår webbplats. Vi ser t.ex. vilka av vår webbplats sidor som besöks och med vilken frekvens. Denna information kan behandlas och användas för att förbättra tjänsternas utformning. Cookies kan i vissa fall även förekomma i html-mailutskick för att fastställa öppningsfrekvenser. Den inhämtade statistiken är helt anonym och sammanställs på ett sätt som gör att vi inte kan koppla informationen till enskilda användare.

Vad är en cookie?

En cookie är en liten textfil som den webbplats som kunden besöker begär att få bli sparad på kundens dator. Cookies används på de flesta webbplatser för att ge besökare tillgång till olika funktioner. Informationen i cookien är möjlig att använda för att följa en användares surfande. Detta är en förutsättning för att kunden t.ex. ska kunna förbli inloggad på webbplatsen, istället för att vara tvungen att logga in på nytt varje gång.

Det finns två typer av cookies. Den ena typen sparar en fil under en längre tid på kundens dator. Den används t.ex. vid funktioner som talar om vad som är nytt sedan användaren senast besökte den aktuella webbplatsen. Den andra typen av cookies kallas sessionscookies. Under tiden kunden är inne och surfar på en sida, lagras den här cookien temporärt i kundens datorminne för at t.ex. hålla reda på vilket språk kunden har valt. Sessionscookies lagras inte under en längre tid på kundens dator, utan försvinner när kunden stänger sin webbläsare.

10. Tillägg

WeFixo förbehåller sig den fullständiga rätten att, när som helst och utan skyldighet att meddela annan, ändra innehållet i tillämpliga policys, villkor och informationen. Vid ändring av dessa Användarvillkor, kommer dock WeFixos kunder bli informerade om uppdateringen genom särskilt meddelande. Om kunden fortsätter att använda WeFixos tjänster efter att ändringarna gjorts, innebär det att kunden godkänner de ändrade villkoren.